Woongroep Weesp Privacy Verklaring

Privacyverklaring Stichting Woongroep Weesp

De Stichting Woongroep Weesp is vooralsnog gevestigd te Weesp,  Sint Annastraat 13, 1381 XR.

De Stichting Woongroep Weesp staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 69899851 en is hierna te noemen: De Stichting.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

Daarom hebben wij in dit document uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen hiervan, stel uw vraag dan gerust per mail aan: woongroepweesp@gmail.com

Hieronder kunt u terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoe wij die beschermen, hoelang wij deze bewaren en met wie deze gegevens worden gedeeld.

Welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt?

 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adressering
 • Datum van plaatsing op de wachtlijst
 • Motivatie voor deelname aan de Woongroep
 • Mogelijke deelname aan één van de Denk-Werkgroepen

Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt verzamelde informatie gebruikt?

 • Om de inschrijvingsgelden wachtlijst per kalenderjaar of andere diensten in rekening te brengen.
 • Voor het organiseren van activiteiten.
 • Voor het verzenden van overige berichten al of niet via de mail.

Welke personen binnen De Stichting zijn verantwoordelijk voor deze gegevens?

• Alle Bestuursleden

Hoe zijn de gegevens beveiligd?

 • De gegevens die u op het intakeformulier heeft ingevuld zijn opgeslagen op een computer.
 • De computer is beveiligd met een wachtwoord en voorzien van betrouwbare anti-virus software. Van de aanwezige bestanden worden regelmatig back-ups gemaakt.

Wanneer delen wij uw gegevens met andere partijen ?

 • Eigenlijk nooit. Maar….
 • Alleen indien hierop een wettelijke verplichting van toepassing is of:
 • Indien u ons hier vooraf toestemming voor geeft.

Wat zijn uw rechten omtrent uw gegevens?

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de gegevens die wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens.

Klachten?

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen per email op het adres: woongroepweesp@gmail.com

Hoe bewaart de stichting uw gegevens?

Zolang u op de wachtlijst voor de WGW staat worden uw gegevens door ons bewaard.

Zodra u per mail aangeeft geen gebruik meer wil maken van uw inschrijving voor de wachtlijst van de Woongroep Weesp en uw betalingen zijn vereffend worden al uw gegevens, inclusief inschrijfformulier, uit de database verwijderd. Bij bezoeken aan onze website worden uw gegevens zo snel mogelijk geanonimiseerd.

Datalekken

Eventueel geconstateerde datalekken zullen binnen 72 uur worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Opgesteld en ondertekend te Weesp op donderdag 18 april 2019

 • Voorzitter: Ingrid Dokter
 • Penningmeester: Alinda van Willegen
 • Secretaris: Martin Boer