Hieronder  een stukje geschiedschrijving van de stappen die wij zetten, ter lering ende vermaeck, maar ook voor “later”.

Voorjaar 2021

Ook nu gebeurt er van alles achter de schermen: De onderhandelingen over de grondprijs zijn in volle gang en het bestuur is bezig contact te zoeken met verschillende afdelingen van de gemeente Amsterdam, waar nu de meeste voormalige Weesper ambtenaren zich bevinden. Er zijn met enige regelmaat digitale vergaderingen met de projectleider bij onze bouwer en met onze procesbegeleider. We hopen dit jaar flinke stappen te kunnen zetten en denken na over de mogelijkheden om de buurt op een COVID veilige manier te raadplegen over onze plannen zodra de architect het een en ander heeft uitgewerkt. Ook wordt er gewerkt aan het opstellen van een reglement voor de toekomstige Bewoners Vereniging. Het duurt ons natuurlijk allemaal veel te lang, maar we vorderen stapje voor stapje. Geduld dus!!!

En klik hier voor  financieel jaaroverzicht 2020

 

Augustus 2020

Zelfs in deze rare tijd van COVID-19 wordt er achter de schermen doorgewerkt aan het verwerkelijken van ons project. Omslachtig, dat wel, maar toch. In het voorjaar hebben we een substantiële subsidie gekregen in het kader van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg. Het bedrag is groot genoeg om een projectleider aan te stellen die straks ook het proces van buurtparticipatie etc. in gang kan zetten. Maar eerst is het wachten op  de uitslag van het bod dat door onze bouwer is gedaan op de grond waar wij willen bouwen. We hopen binnenkort te horen of dat bod is aanvaard.

In de tussentijd wordt er door de werkgroep Oprichting Bewoners Vereniging WGW doorgewerkt aan de uitgangspunten voor de Vereniging. En er zijn weer behoorlijk wat nieuwe aanmeldingen voor de wachtlijst. Mensen realiseren zich vooral in deze tijd hoe belangrijk het is om te wonen met een prettige groep mensen waar je bij wilt horen. Het bestuur houdt een vinger aan de pols bij de verschillende landelijke belangenverenigingen door middel van literatuur en webinars. Het ontwerp van gebouwen zoals dat van ons moet aan nieuwe eisen gaan voldoen qua ruimtes ( denk aan de 1,5 meter) en aan klimaatbeheersing, ook in verband met eventuele hittegolven. We blijven alert en houden vol!

April 2020

Klik hier voor het overzicht van de inkomsten en uitgaven in 2019: WGW Jaarrekening 2019 voor publicatie versie 2

23 februari 2020

Het lijkt wel een Italiaanse familie: op een zondagmiddag zitten twee lange tafels in het restaurant Aaltje vol. 25 van de aspirant bewoners van de Woongroep Weesp ontmoeten elkaar met een glaasje wijn of sap en heerlijk eten. Sommige zien elkaar al voor de derde of vierde keer. Anderen schuiven voor de eerste keer aan, zoals Alfred, Nancy en Joke. Zij stellen zich kort even voor. Alfred is acteur en heeft in Spanje gewoond en wil graag optredens verzorgen als iemand anders de decors maakt. Nancy woont nu in woongroep Hestia in Haren in Groningen en is yogadocente. Dus yogales is straks gegarandeerd! Joke woont nu nog in Amsterdam maar is praktisch ingesteld, houdt van koken en tuinieren, heeft een Bed en Breakfast gerund in Spanje en nu ook in Amsterdam en wil voor Alfred wel kostuums maken. ‘Krijgen we het niet te druk’, roept een deelnemer gekscherend. Met zoveel talenten en energie in huis zou hij weleens gelijk kunnen krijgen.

Intussen zittend de andere aspirant leden ook niet stil. Sinds september 2019 zijn drie werkgroepen ingesteld: de werkgroep tuinieren, de werkgroep activiteiten en der werkgroep inrichting van de gemeenschappelijke ruimte. De leden presenteren vanavond hun ideeën.  Loe vertelt dat de werkgroep ‘Fort Oversingel’ zich heeft gebogen over de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte. Ze zijn drie keer bijeen geweest. Zij zien een ontmoetingsplek voor zich dat licht, duurzaam en natuurlijk ingericht. Met een keuken, ruimte voor hobby’s en een hoekje voor kinderen. De ruimte kan eventueel gebruikt worden door mensen van buiten. In welke vorm is nog niet duidelijk. De overige deelnemers vinden de plannen aansprekend. Wel missen ze de piano en een fitnessruimte. De piano kan er makkelijk bij en wat betreft de fitness kan er wellicht een apparaat in de wasruimte komen. Maar aan de overkant van de woongroep bevindt zich natuurlijk de fitness van het gezondheidscentrum.

De leden van de werkgroep tuinieren staan met de voeten in de klei. Zij vinden het belangrijk dat er verbinding is met het huis en de wijk. De kok van Oversingel ziet de tuin al helemaal zitten en verheugt zich op de kruiden. Die kan hij mooi plukken voor de bereiding van zijn heerlijke maaltijden. De werkgroep heeft versterking nodig en roept handige Harries en Harriëttes op zich aan te melden. Dat geldt trouwens ook voor de andere groepen.

De leden van de werkgroep cultuur willen met name gebruik maken van de talenten die er in de groep aanwezig zijn. Ook gaan zij een enquête houden onder de deelnemers om te peilen wat zij kunnen brengen en waar zij behoefte aan hebben. Tessa brengt het idee in om  een culturele salon te starten zodat er maandelijks lezingen, muziek en optredens georganiseerd kunnen worden. Dat idee spreekt iedereen aan! Natuurlijk hoeven we niet te wachten met het ondernemen van activiteiten. We kunnen  nu al beginnen met leuke dingen doen! En het etentje vanavond is hier al een goed voorbeeld van.

April 2019: Op 11 april troffen ruim 30 wacht-lijsters elkaar om door de projectleider en de architect te worden bijgepraat over de stand van zaken op dit moment. Er zijn behoorlijke stappen gezet de afgelopen maanden: het plan van Eisen is klaar, het haalbaarheidsonderzoek is, op de grondprijs na, rond en de gemeente heeft Abbott verzocht om het stukje grond waar wij ons oog op hebben laten vallen, aan ons te verkopen. De architect kan dan nu aan het tekenen en dan kunnen we eindelijk de buurt verder betrekken bij onze plannen. De projectleider geeft aan dat nu de volgende stappen gaan plaatsvinden: bod op de grond – ontwerp van het gebouw – praten met buurtbewoners/omwonenden – aanvraag wijziging bestemmingsplan – aanvraag omgevingsvergunning – Bouwen. Zoals het er nu uitziet, en uitgaande van het meeste gunstige scenario, verwacht de projectleider dat we begin 2022 zullen kunnen verhuizen….

In voorbereiding daarop worden alvast de eerste stappen gezet om met toekomstige bewoners een aantal Denk-werkgroepen op te zetten: een Denk-werkgroep inrichting Praathuis en keuken, een Denk-werkgroep ( culturele) activiteiten en cursussen in het Praathuis en een Denk-werkgroep Buurt-pluk/moestuin. Wordt vervolgd!

Maart 2018: de eerste jaarafrekening van de Stichting Woongroep Weesp is door het Bestuur aangenomen. zie: Jaarrekening stichting WGW 2018

Februari 2018: De onderhandelingen over de grondprijs zijn begonnen. Uitgangspunt daarbij is dat de bestemming van ons perceel zal gaan vallen onder het kopje “maatschappelijk” net zoals de bestemming van de grond waarop het gezondheidscentrum, Oversingel en de aanleunwoningen staan. Dat past dus heel goed binnen dit gebied. Zodra verkoper en investeerder het eens zijn over de prijs, kunnen de volgende formele stappen worden gezet en gaan we aan de buurt laten zien wat we van plan zijn. Maar de molens malen langzaam….té langzaam, vinden we !

Om de moed erin te houden namen op 3 februari 2019  ruim 30 wacht-lijsters deel aan een groots diner bij restaurant Selene in de Slijkstraat. Veel van de “nieuwkomers” die zich in najaar 2018 hadden ingeschreven waren hierbij aanwezig.  We zaten aan tafels van zes en wisselden 2x van tafel, na het voorgerecht en na het hoofdgerecht. Dat gaf gelegenheid om eens goed met elkaar kennis te maken en te luisteren naar elkaars antwoord op de vraag uit ronde 1: “waarop verheug jij je het meeste als je denkt aan wonen in de Woongroep?” en bij ronde 2; “wat ben jij van plan te gaan bijdragen als we er eenmaal wonen?” De avond was, mede door het fantastische Italiaanse eten, een daverend succes en zeker voor herhaling vatbaar!

November 2018: Er wordt gewerkt aan het Haalbaarheidsplan. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden op de plek waar we willen bouwen en moet rekening worden gehouden met de specifieke eisen die door het waterschap gesteld worden aan het bouwen naast een dijk.  Ook moet rekening worden gehouden met zaken als parkeren, een lift die ook gebruikt kan worden in geval van brand voor de rolstoelgebruikers en alle extra eisen die verband houden met levensloopbestendig bouwen. Omdat wij zo energieneutraal en groen mogelijk willen bouwen, moeten ook die factoren worden meegenomen in het Haalbaarheidsplan. Als dat allemaal gedaan is, en er is een prijs bekend voor de grond, dan kan de architect aan het werk en kunnen de procedures in gang worden gezet. Eerste stap daarbij is een voorlichtingsavond voor de toekomstige buren in de brede zin van het woord!

September 2018: Het gesprek van de projectgroep, waarin naast onze projectbegeleider bij de Gemeente en de Stadsarchitect  de projectleider van Van Wijnen, de voorzitster van de WGW en onze architect zitting hebben, verloopt in een prettige sfeer. De architect krijgt wat do’s en don’ts mee en kan, zodra hij de definitieve opdracht krijgt, aan het werk om een voorlopig ontwerp te gaan maken. Dit wordt dan eerst aan de leden van de Woongroep Weesp voorgelegd en direct daarna aan omwonenden en andere geïnteresseerden. Wat zou het fijn zijn als dat nog zou lukken in 2018! Duidelijk is nu dat we, om het plan financieel haalbaar en betaalbaar te houden, uit moeten gaan van appartementen met oppervlaktes van circa 55 m2 en van circa 65 m2. Daarbij willen we zo weinig mogelijk binnenmuren volgens het zgn. “loft” principe, zodat we de ruimtes zelf kunnen indelen.

Juli 2018: De lunch in de tuin van verzorgingstehuis Oversingel is een doorslaand succes. Er hebben zich in totaal 30 mensen opgegeven van zowel de eerste als de tweede lichting inschrijvers en alles werkt mee: de zon straalt en er staat een fantastische lunch voor ons klaar, bereid door de koks van Oversingel: pasta salades, couscous salades, gemengde groente salades en lekker veel Turks brood met Hummus: het kan niet op! Na een update over de plannen  en een, voor sommigen hernieuwde, kennismaking volgt de lunch, met daarna een jeu de boules clinic op het terrein achter de aanleunwoningen ( waar eerst het nodige drollen-raapwerk moet worden verzet door moedige wachtlijsters met handschoenen en bakjes, dank!) . Sommigen kiezen voor de bordspelletjes in de schaduw onder de parasol en één wachtlijst lid leert RummiKubben en wint ook maar gelijk! Anderen gebruiken de tijd om eens wat uitgebreider met elkaar kennis te maken. Al met al een zeer geslaagde middag!

Juni 2018: De keuze voor een architect is gemaakt en er wordt gewerkt aan het haalbaarheidsonderzoek. Dat is de financiële berekening op basis van onze wensen. Daarmee zal de architect t.z.t. aan het werk kunnen. De eerste voorlichtings-sessies voor de wachtlijstleden en de buurt verwachten we in het najaar van 2018. Ook heeft het bestuur van de Stichting een eerste aanzet geformuleerd voor beleid met betrekking tot de toelating tot de Woongroep, zie ‘Toelatingsbeleid‘.

Op 17 maart 2018 waren 22 nieuwe belangstellenden voor de Woongroep, 2 donateurs, 1 adviseur en 4 bestuursleden van de Woongroep Weesp bijeen om de aanmelders die volgden op het artikel in het Weesper Nieuws bij te praten over de stand van zaken en om elkaar beter te leren kennen. Zie voor het volledige verslag de pagina Bijeenkomsten.

Op 10 februari 2018 kwamen 28 belangstellenden van de eerste lichting gegadigden voor de Woongroep bij elkaar op de 2e verdieping van gebouw Oversingel. Er werd koffie gedronken, voortreffelijke appeltaart gegeten en iedereen vertelde iets over de motivatie om deel te nemen aan de Woongroep en over wat hij/zij graag wil gaan bijdragen aan de groep.  Zie voor het volledige verslag de pagina Bijeenkomsten.

22 januari 2018 Na het leuke artikel in het Weesper Nieuws van 17 januari 2018 ontploft de mailbox! Heel veel Weespers (en sommige mensen van ver daarbuiten!)  geven aan hier al jaren op gewacht te hebben. De intakeformulieren stromen binnen. Met al deze aanmelders zullen in de komende weken door het bestuur van de Stichting gesprekken worden gevoerd. Ook buigt het bestuur zich de komende tijd over de  criteria voor het vaststellen van de plaats op de wachtlijst. Daarbij zullen factoren als datum van inschrijven, leeftijdsgroep, gewenste datum van verhuizing naar de Woongroep en potentiële inbreng in de Woongroep een rol gaan spelen. Zodra de criteria bekend zijn zullen deze op de website worden gepubliceerd.

22 december 2017 Het Plan van Eisen (PvE) is nu definitief. Het wordt nu voorgelegd aan een aantal architecten met het verzoek om hun gedachten daarover te laten gaan en de gedachten hoe zij e.e.a. voor zich zien met ons te delen. Daarna zal aan één van deze bureau’s gevraagd worden om een voorlopig ontwerp te maken. Wordt vervolgd!

7  december 2017 In de Vide op de 1e verdieping van gebouw Oversingel scharen 8 bewoners, 2 familieleden van bewoners, 2 werknemers van Ymere en het 4-koppige bestuur van WoongroepWeesp zich om tafel voor een voorlichtings – c.q. brainstorm-sessie over de plannen van de Woongroep. Er is koffie en thee en er zijn een heleboel kleine gebakjes, gemaakt in de keuken van Oversingel.
Ingrid Dokter, voorzitter van de WgW, legt uit wat de bedoeling van deze bijeenkomst is. De WGW wil de bewoners van de aanleunwoningen, haar mogelijk aanstaande buren, in dit zeer vroege stadium op de hoogte te brengen van de plannen en luisteren naar hun tips en suggesties. Zie voor het volledige verslag de pagina Bijeenkomsten!

27 november 2017: Het Plan van Eisen ( PvE) krijgt, in samenspraak met onze projectleider bij Van Wijnen, meer vorm: We willen appartementen gaan bouwen met verschillende oppervlakken en dus ook gevarieerde huurprijzen: Appartementen van 50 m2 met een prijs onder de huurgrens, van 65 m2 met een prijs nét onder de huurgrens en van 80 m2 met een prijs daarboven, maar niet al te ver daarboven! Uiteraard blijven de uitgangspunten gehandhaafd:  in elk appartement een aparte slaapkamer. In het gemeenschappelijk gedeelte een atelier/knutselruimte, een flinke  gemeenschappelijke ontmoetingsruimte met keuken, logeerkamer, WC, douche en terras en een wasruimte met gedeelde wasmachines en drogers. De appartementen van 65 m2 krijgen een kleine derde kamer erbij, die van 80 m2 een wat grotere. We kijken of alle drie de types appartementen een eigen berghok kunnen krijgen. Voor alle types geldt:  een eigen balkon met drempelloze openslaande deuren of een schuifpui daarnaartoe. We gaan ook voor zo energie-neutraal mogelijk en het in het plan opnemen van schuil- of nestplaatsen voor o.a. vogels.

Omdat we geen eigen tuinen willen maar wel groen om ons heen zulle we de omgeving meenemen in het plan: er wordt nagedacht over een buurt-groentetuin, een zwemvijver, en een commissie die de zorg voor het park op zich gaat nemen.

Op 7 december drinken we thee met de bewoners van de aanleunwoningen in de Dr. A. Kuyperlaan om ons aan het voor te stellen, en hen te vragen met ons mee te denken. Wordt vervolgd!

1 november 2017: Tijdens de “samenspraak” in huize Oversingel stellen we ons voor als nieuwe-buren-op-termijn. We worden hartelijk onthaald en de directeur Zorg van Oversingel legt uit waarom zij ons graag in de buurt wil hebben. Zodra de plannen concreter zijn en we een beetje kunnen laten zien hoe en waar ons gebouw gebouwd zal worden, komen we graag een keer terug om dat te laten zien.

Oktober 2017: De eerste sessie met een groot deel van de gegadigden voor deelname aan de Woongroep is een feit. Op 12 oktober wordt aan hen uitgelegd waar we willen gaan bouwen en worden de wensen geïnventariseerd. Ook afgevaardigden van de Stichting Flora en Fauna bescherming Weesp en de voorzitter van de Historische kring Weesp zijn aanwezig en enthousiast.

Op 23 oktober vindt de ondertekening van de Stichtingsstatuten plaats bij de notaris. In het bestuur van de Stichting Woongroep Weesp zitten: Ingrid Dokter, voorzitter; Tineke van Bottenburg, secretaris; Alinda van Willegen, penningmeester en Eric Hage lid en beheerder website.

Juli 2017: Alle benodigdheden om de voorbereidingen te gaan starten voor de bouw van appartementen voor onze 50+ woongroep zijn nu gevonden.We hebben:
– een investeerder
– een plek
– een bouwer die voor ons wil gaan bouwen en het project wil gaan ontwikkelen
– én, last but not least, de toezegging van de wethouder dat de gemeente  een ambtenaar  zal aanwijzen die ons kan helpen bij het indienen van onze plannen!

Hoera dus!
Al onze uitgangspunten zijn overeind gebleven:
Het worden plus-minus 25 appartementen van 60 tot 80 m2, nabij het centrum van Weesp, met huren zowel onder als iets boven de huurgrens en een aantal gemeenschappelijke functies.
Voor verdere uitgangspunten: lees hier.

Januari 2015 – juli 2017: De eerste aarzelende gedachten over het oprichten van een Woongroep voor 50+ers krijgen vorm: er worden testlabs gehouden om de wensen te definiëren, er komen wat kleine stukje in de lokale pers, er wordt een simpele website gebouwd en langzaam maar zeker melden zich een aantal mensen die willen meedenken. De “denktank” is een feit! Er wordt onderzocht of de lokale woningbouwvereniging misschien geïnteresseerd is in de bouw van dit project, maar die route loopt stuk wegens gebrek aan financiële middelen. Er is regelmatig overleg met de Burgemeester en de wethouder en er worden contacten gelegd met een bouwer: Van Wijnen Bouw. De directeur Midden Nederland ziet er wel iets in en wil graag bijdragen aan zo’n project in Weesp. Intussen is het Bouwen voor senioren ook opgenomen in de nieuwe Woonvisie van de gemeente en zijn we dus onderdeel van het beleid van de Gemeente.

En dan gaat het ineens snel: In juli 2017 zitten we aan tafel met de projectontwikkelaar en bouwer, Van Wijnen Bouw, die inmiddels ook een investeerder klaar heeft staan voor dit plan, met de wethouder ruimtelijke ordening en met het hoofd van de gelijknamige afdeling van de gemeente. En: ze gaan ervoor!

Categorieën: Historie

Gerelateerde artikelen

Historie

verslag bijeenkomst aspirant bewoners 10 februari 2018

10 februari 2018 ‘We gaan gewoon leuk oud worden!’, zegt Ingrid Dokter, voorzitter van de Woongroep Weesp op de kennismakingsbijeenkomst op 10 februari. Maar liefst 28 belangstellenden zijn aanwezig. De Woongroep Weesp heeft veel aandacht Lees verder…